Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

ALV 17 september: verslag

Dit voorlopige verslag is gebaseerd op de conceptnotulen van de vergadering. De definitieve notulen worden vastgesteld door de volgende ledenvergadering.
Bij deze eerste ALV zijn 23 leden aanwezig. Aan de orde komen onder meer: Hoeveel leden uit een huishouden kunnen er lid worden? Energieneutraal worden, hoe gaan we dat doen?

De statuten
In de statuten zijn de basisregels voor EcoThesinge vastgelegd. Ze zijn b de oprichting notarieel vastgelegd, maar ze moeten nog wel door de ALV worden geaccepteerd. Dit gebeurt met algemene instemming van de aanwezige leden.
De statuten geven de mogelijkheid om in een huishoudelijk reglement aanvullende regels vast te leggen. Daar dient zich meteen een onderwerp voor aan.
De vraag die aan de orde komt is namelijk: moet je een maximum stellen aan het aantal leden per huishouden? En: kunnen minderjarigen ook lid worden?
Voors en tegens passeren de revue. We besluiten dat dit op de volgende ALV terugkomt en dat het bestuur dit voorbereidt. Een voorlopige peiling laat een kleine meerderheid vóór een maximum per huishouden zien.

Bestuursverkiezing
De voorlopige bestuursleden stellen zich allen verkiesbaar; er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. We stemmen schriftelijk met 1 stem per huishouden.
De uitslag: Peter Heidema, Parry de Raad, Ernst Lofvers, Theo de Wit en Annelies Hofstede zijn unaniem gekozen.

Financiën
Annelies geeft een toelichting op de financiële situatie. De contributie wordt vastgesteld op € 10 per lid. Dat is in overeenstemming met wat andere energiecoöperaties doen.

Het doel van EcoThesinge
Theo houdt een presentatie over de aanleiding, het doel en de plannen van EcoThesinge. Deze informatie vindt je op de pagina over ons.
Naar aanleiding van de presentatie komen onder meer de volgende punten aan de orde:

• Je hebt nu Dorpsbelangen, EcoThesinge en de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT). Waarom niet één club?
EcoThesinge is een coöperatieve vereniging. Dat betekent onder meer dat we winst kunnen maken. Dat is belangrijk als we daadwerkelijk energie gaan opwekken.
We trekken in een aantal gevallen samen op met ILT, bijvoorbeeld naar de gemeente, elk vanuit onze eigen doelstellingen en speerpunten. EcoThesinge vanuit de energietransitie (isloren, besparen en opwekken) en ILT vanuit de leefomgeving (landschap, biodiversiteit).

• Het stappenplan

Het stappenplan is geen 'plan' maar een doelstelling (energieneutraal in 2030) met een globaal tijdspad. Het stappenplan zal voortdurend bijgesteld kunnen worden als gevolg van bijvoorbeeld het eerder starten met opwekken, de capaciteit van het energienet, wet- en regelgeving, de actuele stand van zaken van het isoleren van woningen, etc.

• Grootverbruikers en huishoudens
We baseren het stappenplan op de gegevens over huidige energieverbruik binnen 9797, zoals het op onze gas- en elektriciteitsmeters staat. Daarin worden zowel huishoudens en als bedrijven in meegenomen. Het is wel goed om het aandeel van beide uit te splitsen en in beeld te brengen.

• Bewoners betrekken - Het stappenplan is een goed begin, maar de bewoners moeten het uiteindelijk realiseren. Hoe krijg je die mee? Hoe kun je ze ondersteunen?
- Practisch: bijeenkomsten organiseren waar informatie over isoleren en besparen wordt gegeven, subsidieregelingen worden uitgelegd en waar inwoners kunnen leren van elkaars ervaring en deskundigheid.
- Opwekken: door informatie te verzamelen over wat een windmolen of een zonnepark van een bepaalde omvang opleveren, maak je de opdracht waar we voor staan concreter en begrijpelijker.
Daarbij is het zeker van belang om het te hebben over wat we wél willen en onder welke voorwaarden. Dat geeft draagvlak en maakt ons ook sterker in het overleg met de overheden.

• Vrijwilligers
We gaan inventariseren wie welke taken wil gaan uitvoeren voor EcoThesinge. Dus bij deze: wat wil je doen? Waar ben je goed in? Mail het naar mail@ecothesinge.nl