Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Beleidskader Zonneparken

20.05.2021

De gemeente Groningen zoekt ruimte voor de aanleg van zonneparken om in 2035 aardgasvrij en CO2-neutraal te kunnen zijn. Daarvoor zoekt de gemeente o.m. ruimte voor kleine zonneparken. Ook het gebied rond Thesinge en Garmerwolde is hiervoor in beeld.

De gemeente heeft in het Concept-beleidskader Zonneparken beschreven waar die nieuwe kleine zonneparken van maximaal 10 hectare ontwikkeld zouden kunnen worden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. (Daarnaast wil de gemeente gebruik maken van geschikte daken voor zonnepanelen en grote zonneparken, maar dat valt buiten dit beleidskader.)
Ter informatie: De gemeente wil dit bereiken door 1/3 aan energie te besparen, 1/3 aan energie duurzaam op te wekken binnen de gemeentegrenzen en 1/3 aan duurzame energie van buiten de gemeente te halen. Voor het opwekken van eigen duurzame energie wil de gemeente maar liefst ca 500 MW aan energie met zonneparken, 310 MW aan energie met zonnepanelen op daken, en 36 MW met windenergie opwekken.
In dit plan zijn grote delen rond Thesinge en Garmerwolde ingekleurd als kansrijk. Het plan lag t/m 21 januari 2021 ter inspraak. Daarop hebben EcoThesinge en Leefomgeving Thesinge namens het dorp ingesproken. Er kwamen meer dan 1000 reacties op. De gemeente heeft die samengevat en behandeld in de inspraaknotitie Zonneparken. Op basis van de inspraak wordt het concept-beleidskader aangepast en vastgesteld in najaar van 2021.

Bijeenkomst in het Trefpunt
Op 21 april kwam de gemeente naar het Trefpunt om verder te praten met bewoners- en belangenorganisaties. Vanwege Corona-maatregelen was er slechts ruimte voor 10 bezoekers. Aanwezig waren vertegenwoordigers van EcoThesinge, de Initiatiefgroep Leefbaar Thesinge, Dorpsbelangen Garmerwolde, de Energiecooperatie Noordijk, Ommeland en de molenaar van de Langelandster molen.
We onderschrijven het streven van de gemeente naar een snelle verduurzaming van onze energiebehoefte. Dat willen we immers ook met EcoThesinge bereiken. Maar we hebben in het gesprek met de gemeente ook onze zorgen geuit over wat er komende jaren aan ontwikkelingen Tijdens deze bijeenkomst hebben we onder meer de volgende punten besproken:

 • Opvallend is dat gemeente Groningen vooral ruimte ziet voor kleine parken in het gebied van voormalige gemeente Ten Boer. Waar en hoe groot de parken totaal moeten worden is niet duidelijk. Er is spraken van maximaal 10 hectare - een oppervlakte van 1 km x 100 m. Ook werd niet duidelijk hoe de plannen zich verhouden tot het binnenkort te realiseren grote zonnepark Fledderbosch (± 90 ha) bij de waterzuivering van Garmerwolde. Hoe groot is dan nog eigenlijk de noodzaak voor extra zonneparken?
 • Het spreekt voor zich dat meerdere kleine parken van 10 ha grote gevolgen zullen hebben voor het open landschap. We willen ons als EcoThesinge sterk maken voor de verduurzaming van de energievoorziening van het eigen dorp: het streven is om de in 2030 benodigde energie zelf op te wekken, mét behoud van het open landschap. Die opgave is al groot genoeg. Daarin past geen extra opgave om ook nog eens te voorzien in de energiebehoefte van de stad Groningen.
 • We vinden dat te weinig aandacht wordt besteed aan andere noodzakelijke stappen, zoals energie besparen en isoleren. We willen een duidelijkere prioriteit in de volgorde:
  
- eerst maximaal inzetten op energiebesparen (waaronder isoleren),

  - vervolgens energie opwekken binnen de dorpsgrenzen (bijv. zonnepanelen op alle daken en bij infrastructuur)
  
- pas in de laatste plaats zonneparken aanleggen in het nog groene landschap.
 • Het plan van de gemeente kent te weinig samenhang met het grotere energievraagstuk en met andere oplossingsrichtingen als windenergie, aardwarmte, bio-gas, waterstof, etc. Ook de gevolgen voor de benodigde (energie)infrastructuur ontbreekt. De keuzes voor de verschillende energiebronnen hebben immers niet alleen grote gevolgen voor ons als dorp, maar ook voor het omringende landschap.
 • De samenhang met ruimtelijke plannen over bijvoorbeeld groen en water van de provincie ontbreekt. Hoe komt alles samen? Het is een complex geheel waar je als burger moeilijk het overzicht over krijgt.
 • Bij eventuele realisatie van een zonnepark vinden we het van groot belang dat het dorp voor de volle 100 % eigenaar moet worden, en niet de in het beleidskader genoemde 50 %. Volledige participatie vergroot immers het draagvlak en de betrokkenheid bij dergelijke ingewikkelde projecten met grote ruimtelijke gevolgen.


Kortom, er zijn nog veel vragen uit de inspraakronde nog niet beantwoord. Ook ontbreekt vaak de argumentatie bij de plannen. Om voor het dorp de vinger aan de pols te houden en het proces in goede banen te leiden, gaan we in nader gesprek met de gemeente.
In juni volgt onder andere een gesprek met de wethouder tijdens een beoogd veldbezoek.
We houden u op de hoogte! Bij vragen en suggesties kunt u een mail sturen naar mail@ecothesinge.nl