Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Privacyverklaring

EcoThesinge, gevestigd aan Kerkstraat 5 9797 PD Thesinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EcoThesinge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt als lid zijn dat tenminste: Naam, woonadres, e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EcoThesinge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • EcoThesinge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EcoThesinge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
EcoThesinge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EcoThesinge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@ecothesinge.nl. EcoThesinge zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Van belangrijke aanpassingen en/of veranderingen in deze privacyverklaring stellen wij u op de hoogte. Als u vragen hebt over dit privacybeleid kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via mail@ecothesinge.nl. U kunt hier ook terecht als u inzage wilt in de gegevens die de EcoThesinge van u verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EcoThesinge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via mail@ecothesinge.nl

EcoThesinge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kom af en toe even terug om te zien of de tekst gewijzigd is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 08-05-2021

Aanvulling 08-05-2021
EcoThesinge is wederverkoper van de energie van Energie VanOns. Conform de in Nederland geldende privacywetgeving (AVG) is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Energie VanOns, hierin is vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring van Energie VanOns vindt u hier: energie.vanons.org/privacyreglement

Contactgegevens
Website: ecothesinge.nl
Postadres: Kerkstraat 5, 9797 PD Thesinge