Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Update Beleidskader Zon en meer

15.07.2021

Naar aanleiding van de vele reacties die op het concept-beleidskader Zon zijn gekomen is de gemeente verder gaan praten met bewoners- en belangenorganisaties over de uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied.

Tijdens de inloopsessies zoals op 21 april in het Trefpunt zijn de nodige zorgen geuit (zie het bericht van 20.05.2021 onder Nieuws). De gemeente heeft zich veel van die zorgen aangetrokken. Dit heeft geleid veldbezoeken van de wethouder en het beleidsteam en expert-bijeenkomsten 'Wat is lokaal'.

Gesprek in het veld met de wethouder en het beleidsteam Zon
Op 10 juni sprak het bestuur van EcoThesinge met wethouder Broeksma en het beleidsteam tijdens een fietstocht door de omgeving van o.a. Thesinge. We hebben daarbij onze kernboodschappen, ambities en zorgen gedeeld, met als belangrijkste boodschap dat we als dorp graag zelf de regie willen voeren over de noodzakelijke energietransitie. Het raakt ons allen en we denken dat het meeste draagvlak ontstaat als de transitie niet van bovenaf wordt opgelegd, maar als we die samen vanuit het dorp organiseren.
Het 'statement' dat we hebben overhandigd kun je hier downloaden.

Expertmeeting 'Wat is lokaal'.
Op 1 juli waren EcoThesinge en Leefomgeving Thesinge aanwezig bij een bijeenkomst waar we samen met andere experts en betrokkenen van lokale initiatieven uitwerking konden geven aan de thema's lokaal eigendom, zeggenschap en participatie.
De belangrijkste uitkomsten:

 • Direct omwonenden moeten een grotere stem hebben dan anderen
 • Gebruikers van een gebied mogen ook meepraten
 • kleine zonneparken (<10 ha) dienen vanuit lokaal initiatief (ofwel vanuit het dorp) voort te komen en niet vanuit initiatieven door commerciële partijen, of van buiten de gemeente.
 • Om tot goede invulling van lokale parken te komen moeten de dorpen volwaardig en gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente zijn en de ruimte krijgen om de plannen zoveel mogelijk zelf vorm te geven.
 • Bewoners moeten zelf de verantwoordelijkheid, de urgentie en opgave van de energietransitie voelen, anders wordt draagvlak voor een zonnepark of windmolen lastig. Hoe meer zeggenschap het dorp heeft over opgave, locatiekeuze, ontwerp en inrichting, compensatie, eigenaarschap, etc. hoe beter voor het draagvlak: we zien in dit proces een belangrijke rol weggelegd voor EcoThesinge, onder de vlag van Dorpsbelangen.
 • Lokale partijen moeten voldoende tijd krijgen om de eerste wezenlijke stappen in de energietransitie te kunnen doorlopen: isoleren, energie besparen, en zon op daken. Te snelle realisatie van zonneparken kan die noodzaak ondermijnen.
 • De opbrengsten van de maatregelen moeten op duidelijke en transparante wijze voor de lokale bewoners beschikbaar komen.
 • Belangrijke notie is ook dat er veel meer opgaven voor het ommeland liggen dan alleen voor energie: de stikstofcrisis en verwachte landbouwtransitie vragen ook de nodige ruimte, dorpsbewoners hechten veel waarde aan de groene leefomgeving die tevens een belangrijke rol speelt in de klimaatsopgaven. Dit belang wordt behartigd door Leefomgeving Thesinge.
 • Kortom: kleine energieprojecten dienen liefst voort te komen uit lokale initiatieven door inwoners, gemeente zal daarbij helpen. Energietransitie zoals de bewoners het willen, ofwel: Wie doun't zulf!

Het (voorlopige) complete verslag kun je hier downloaden.

Hoe verder?
De resultaten van de bijeenkomsten en de inspraakreacties worden deze zomer verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat in september naar het college van B&W en de gemeenteraad van Groningen gaat. In de tussentijd zijn verdere tips of gedachten welkom. Laat het weten aan info@ecothesinge.nl, dan bundelen wij deze en sturen ze vervolgens door naar de gemeente.

Links naar meer informatie
Naast de opgaven rond kleine zonneparken werkt de gemeente (met de dorpen en lokale energiecooperaties zoals EcoThesinge) onder meer aan de volgende energie-opgaven die onze omgeving aangaan:

 • Plannen windenergie: onder de naam 'Windplatform' verkent gemeente Groningen met Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie de mogelijkheid voor het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln. Omdat locatie Westpoort kans geeft op veel vogelslachtoffers worden ook andere mogelijke locaties bekeken. Daar kan in principe ook de omgeving van Thesinge bij zitten. Zie Windenergie Gemeente Groningen en Windplatform Groningen.
 • Op gemeente.groningen/energie vind je meer links naar specifieke onderwerpen.