Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Verkennend onderzoek zon en wind op land

In het najaar van 2023 hebben EcoThesinge, de EC Noorddijk en de maatschap Oosterhuis de eerste stappen gezet voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een klein zonnepark en/of enkele kleine windmolens. Wat houd het onderzoek in en hoe staat het er voor?

De aanloop
Al enige jaren heeft de maatschap Oosterhuis het streven om binnen hun bedrijf ruimte te maken het opwekken van duurzame energie. Om dit samen met lokale partijen te kunnen doen, hebben zij de EC Noorddijk en EcoThesinge benaderd voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden op hun land ten westen van Thesinge.
Als EcoThesinge hebben we daar ja tegen gezegd, omdat we ons realiseren dat we met alleen isoleren en zon op daken de doelstelling om als dorp in 2030 energieneutraal te zijn, bij lange na niet halen. We willen dan ook naar andere opties kijken.
In dit onderzoek zijn, naast de financiële en juridische haalbaarheid, ook de inpassing in het landschap, natuur en biodiversiteit, participatie van omwonenden en een goede invulling van het lokaal eigendom, belangrijke aspecten.
De intentieverklaring is getekend, de leden van beide energiecoöperaties zijn akkoord met de verkenning, de gemeente juicht het initiatief toe. Hoe staat het er nu, begin 2024, voor?

Tegenwind
De inkt van de intentieverklaring is amper droog als de rijksoverheid een streep zet door nieuwe zonneparken op landbouwgrond. Omdat de gemeente Groningen dit initiatief echter heeft aangemerkt als onderdeel van de Regionale Energie Strategie, ziet het er naar uit dat dit onderzoek toch een vervolg kan hebben. In het Beleidskader Zonneparken streeft de gemeente naar het realiseren van enkele kleine zonneparken van maximaal 10 ha groot, waarvan 5 ha belegd is met panelen. De andere 5 ha kan bijvoorbeeld worden benut om de natuurwaarden te vergroten. Het beoogde initiatief is daar één van.

Een zetje in de rug
Draagvlak, locatiekeuze, landschappelijke inpassing, aansluitmogelijkheden op het net, participatie, afstemming met gemeente en provincie, een globale projectopzet, inventarisatie van vereiste onderzoeken, vergunning- en subsidiemogelijkheden, ...
In het verkennend onderzoek komen al deze aspecten samen. Het vereist veel tijd, samenwerking met de omgeving, kennis van zaken en van de juiste procedures, gezond verstand en een lange adem. We zijn dan ook heel blij dat de gemeente financiële middelen biedt voor het inhuren van een ervaren projectleider die ons kan ondersteunen in het onderzoek.
We hopen dat dit verkennend onderzoek in de loop van 2024 resulteert in een goed plan, dat met draagvlak van de inwoners van Thesinge en Noorddijk gerealiseerd kan worden. Maar de uitkomst van dit onderzoek ligt open - het is een traject met veel uitdagingen en vragen waarop we in overleg met anderen antwoorden zullen moeten vinden. 


Locatie en participatie: belangrijke aspecten in het verkennend onderzoek

Locatie
Wáár een zonnepark of een windmolen het best aangelegd kan worden is van verschillende factoren afhankelijk. Vanaf welke locatie is de aansluiting op het elektriciteitsnet efficiënt te realiseren? Hoe en waar kan het project gecombineerd worden met andere functies, zoals landbouw, natuur, waterhuishouding of recreatie? Zon en wind op één locatie of op verschillende plekken? Hoe toegankelijk moet de locatie zijn? Inpasbaarheid, koppelkansen, infrastructuur, kosten én draagvlak zijn belangrijke criteria bij de keuze van de locatie. Dit vraagt veel dialoog met de dorpsbewoners, overheden en andere partijen.

Participatie: meedenken en meedoen
We willen de dorpen gedurende dit onderzoek zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het onderzoek. De meningen en ideeën van dorpsgenoten over bijvoorbeeld de keuze van de locatie of de inrichting van het terrein zijn onmisbaar om tot een goed plan te komen. Gedurende de loop van het onderzoek zullen we daarvoor verschillende bijeenkomsten organiseren. Als het initiatief daadwerkelijk gerealiseerd wordt, kunnen leden van de energie­coöperaties daar financieel aan meedoen. 
In welke vorm zij mede-eigenaar kunnen worden maakt deel uit van het onderzoek.